Regulamin sklepu - Urządź się Komfortowo
Szukaj
0
Góra

REGULAMIN SKLEPU

prowadzonego pod adresem http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/ jest BARBARA JASICKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: DCS Barbara Jasicka adres: ul. Aleja Platynowa 29, 05-509 Józefosław, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 952-192-61-18, REGON: 141236466.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu określa w szczególności: zasady korzystania ze sklepu internetowego  http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/, tryb rejestracji, zasady składania Zamówień, zasady dokonywania płatności, zasady realizacji i dostawy.
 3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług sklepu, w tym m. in. składania Zamówień.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż projektów o tematyce architektury wnętrz w formacie PDF za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2 DEFINICJE

 1. „Regulamin” – Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem  http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/
 2. „Sprzedawca” – właściciel sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1, prowadzonego pod adresem  http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/
 3. „Sklep” – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  http://urzadzsiekomfortowo.pl/sklep/
 4. „Klient” – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. „Konto” – część Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się Klienta, lub jeśli Klient ma już zarejestrowane Konto, jest to część Sklepu dostępna po zalogowaniu się Klienta, określona adresem e-mail Klienta (Loginem) i zabezpieczona hasłem.
 6. „Towar” lub „Towary” – rozumie się kursy online oraz tabele z listami zakupowymi wybrane przez Klienta spośród dostępnych na stronie Sklepu. Towary sprzedawane są w formie dostępu do platformy online oraz w formacie xls. Towary stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, a sprzedawca udziela Kupującemu odpłatnej, bezterminowej licencji na ich wykorzystanie do celów wykonania aranżacji wnętrz, z zastrzeżeniem postanowień poniższego Regulaminu i przepisów prawa.
 7. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta dotyczące Towaru lub Towarów wskazanych do zakupu przez Klienta w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i potwierdzenie złożonego Zamówienia, klikając w link podany w e-mailu podsumowującym, przesłanym przez Sprzedawcę, a także poprzez przesłanie do Sprzedawcy, wszystkich wymaganych danych, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz złożonym Zamówieniem.
 8. „Cena” – rozumie się przez to cenę brutto Towaru, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), wyrażoną w walucie polskiej, tj. złoty polski (ZŁ).

§ 3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są kursy online oraz tabele z listami zakupowymi dostępne na stronach Sklepu w formacie xls wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. 
 3. Aby skorzystać ze Sklepu należy skorzystać z:
  1. komputera PC lub tabletu lub telefonu,
  2. systemu Windows lub IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),
  3. dostępu do sieci Internet,
  4. zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  5. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer oraz włączonej obsługi języka JavaScript,
  6. włączonej obsługi tzw. wyskakujących okienek (pop-up Windows),
  7. aktywnego konta e-mail.
 4. Klient korzystający ze Sklepu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowego adresu e-mail, prawidłowych danych do faktury.
 5. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient przystępując do korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.
 7. Klient może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta wypełniając odpowiedni formularz lub bez rejestracji Konta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Sklepu.
 8. Wszystkie zamieszczone na stronach Sklepu wizualizacje są poglądowe. Należy mieć na uwadze, że dostosowane są do konkretnego pomieszczenia o konkretnych wymiarach, w tym w szczególności: położeniu okien, drzwi i inne. Przedstawione na stronie wizualizacje, nie są to wizualizacjami pomieszczeń Klienta.

§ 4 REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

 1. Klient może się zarejestrować i założyć Konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link przesłany w e-mailu.
 2. Klient zakładając Konto obowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
  • jeśli jest osobą fizyczną:
   1. adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. numer telefonu,
   5. adres zamieszkania: (kraj, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
   6. celem dostarczenia Towarów  – adres e-mail, pod który ma zostać wysłane Zamówienie w formacie PDF.
  • jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce otrzymać fakturę vat:
   1. adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. nazwę firmy,
   5. adres siedziby: (kraj, miasto, ulicę, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy),
   6. numer NIP,
   7. numer telefonu,
   8. celem dostarczenia Towarów  – adres e-mail, pod który ma zostać wysłane Zamówienie w formacie PDF.
 3. Czynności rejestracyjne Konta, Klient dokonuje tylko jednorazowo, a przy składaniu kolejnych Zamówień korzysta ze swojego zarejestrowanego Konta.
 4. Login oraz hasło podane przez Klienta są informacjami poufnymi, dlatego też Klient zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 5. Od momentu rejestracji Konta w Sklepie, Klient ma 24 godziny na aktywowanie Konta.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość dodatkowej autoryzacji danych Klienta w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 7.  Klient ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założonego Konta i usunięcia swojego Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem Sklepu drogą mailową na adres basia@urzadzsiekomfortowo.pl

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Nowe Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sklep oferuje możliwość składania Zamówień:
  1. korzystając ze swojego Konta i wypełniając odpowiedni formularz,
  2. wypełniając odpowiedni formularz bez uprzedniej rejestracji Konta.
  3. przesyłając e-maila na adres basia@urzadzsiekomfortowo.pl
 2. Możliwa jest chwilowa przerwa w dostępie do Sklepu z powodu prac technicznych lub konserwacyjnych.
 3. Jeżeli Klient składa Zamówienie bez rejestracji swojego Konta i zgodnie z § 5 ust. 1 b) Regulaminu, powinien podać następujące dane:
  • jeśli jest osobą fizyczną:
   1. adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. numer telefonu,
   5. adres zamieszkania: (kraj, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
   6. celem dostarczenia Towarów  – adres e-mail, pod który ma zostać wysłane Zamówienie w formacie PDF.
  • jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub  osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce otrzymać fakturę vat:
   1. adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. nazwę firmy,
   5. adres siedziby: (kraj, miasto, ulicę, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy),
   6. celem dostarczenia Towarów  – adres e-mail, pod który ma zostać wysłane Zamówienie w formacie PDF,
   7. numer NIP,
   8. numer telefonu.
 4. Aby złożyć zamówienie należy:
  1. Wybrać i dodać do koszyka produkt lub produkty spośród dostępnych na stronie.
  2. Dokonać zakupu, tj. dokonać płatności.
  3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po łącznym spełnieniu następujących warunków:
   • po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu,
   • po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania danych wyspecyfikowanych w par. 5 ust. 4 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w następujących przypadkach:
  • złożonego z naruszeniem Regulaminu;
  • gdy dane Klienta są nieprawdziwe, niepełne lub nieprawidłowe;
  • jeżeli Klient nie może skutecznie potwierdzić złożonego Zamówienia.
 6. Sprzedawca przechowuje postanowienia umów sprzedaży zawieranych przez system informatyczny przez okres, co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów.
 7. Klient może z własnej inicjatywy zrezygnować (anulować) Zamówienie lub dokonać zmian w Zamówieniu jedynie do chwili dokonania płatności.
 8. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu lub anulowanie Zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail lub telefonicznie. Sklep prześle do Klienta e-maila o zmianie lub anulowaniu Zamówienia, a Klient powinien potwierdzić mailem zwrotnym akceptację zmian lub anulowanie Zamówienia. Zmianę lub anulowanie Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Klienta.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 10. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną, wysyłając informacje na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie zostanie ona niezwłocznie, w całości zwrócona.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, możliwość zastosowania technicznych środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z projektu w formacie PDF, jeżeli będzie on wykorzystywany wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich i przemysłowych Sprzedawcy.
 12. Klient ma prawo korzystać z Towarów wyłącznie na własny użytek zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Klient w szczególności zobowiązany jest do respektowania prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 14. Klient nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania i udostępniania Towarów lub ich opracowań w całości lub w częściach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, bez wyraźnej uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy,
  • powielania, kopiowania z wyłączeniem realizacji związanej ze zleconym Sprzedawcy zamówieniem.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Jeżeli Klient składa Zamówienie za pomocą swojego Konta korzystając z odpowiedniego formularza, a także bez rejestracji swojego Konta, korzystając z odpowiedniego formularza, za Zamówienie oraz Koszty Dostawy może zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane w e-mailu podsumowującym Zamówienie, przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
  2. płatność online za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.
 2. Do każdego Zamówienia, Sprzedawca wystawia paragon fiskalny za Zamówienie. Na życzenie Klienta, Sprzedawca zamiast paragonu fiskalnego, wystawia fakturę VAT, na podane przez Klienta dane do faktury. Klientom z obszaru Unii Europejskiej poza RP, Sprzedawca wystawia zawsze faktury.
 3. Faktura VAT do Zamówienia obejmująca dostarczane pozycje Zamówienia będzie wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu przelewy24.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne u pośredników płatności są na stronie przelewy24.pl .

§ 7 DOSTAWA

 1. Sprzedawca oferuje dostawę Zamówienia w formie dostępu do kursów online oraz w formacie .zip lub .pdf lub .xls na adres email, wskazany w Zamówieniu.
 2. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 3. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego następuje niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania pełnej płatności przez Klienta – nie później niż w ciągu 24 godzin.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Klienta niezbędnych danych do prawidłowego doręczenia Zamówienia.

§ 8 TREŚCI CYFROWE

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu.  Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§ 9 GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien:
  1. poinformować Sprzedawcę o niezgodności Towaru z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Kupującego niezgodność ta polega,
  2. wskazać czego się domaga,
  3. podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu.
 3. Przekazanie Sprzedawcy informacji wskazanych powyżej może nastąpić z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego tutaj.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Reklamacje można także składać mailowo na adres: basia@urzadzsiekomfortowo.pl lub listownie na adres: ul. Aleja Platynowa 29, kod 05-509 Józefosław, Polska. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji także w innych przypadkach niż niezgodność Towaru z umową. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy zgłaszać mailowo na adres  basia@urzadzsiekomfortowo.pl lub w formie pisemnej.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce Cookies (Ciasteczkach).

§ 11 NEWSLETTER

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie pochodzących od Sprzedawcy, bezpłatnych e-maili, broszur oraz innych informacji o charakterze reklamowym i handlowym na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Korzystając z usługi newsletter Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany adres e-mail.
 3. Zgoda wskazana w § 11 ust. 2 Regulaminu jest udzielana przez Klienta poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Sklepu i potwierdzenie kliknięciem w link przesyłany w wiadomości e-mail. Zgoda ta może być również wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji Konta.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Sklepu, a następnie powinien potwierdzić rezygnację z newsletter klikając w link przesłany przez Sklep, w wiadomości e-mail.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona Sklepu oraz poszczególne podstrony, w tym zamieszczone w nich treść stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w § 12 ust. 1 Regulaminu wymaga zgody Sprzedawcy.
 3. Wszystkie Towary są objęte ochroną przewidzianą przez ustawę prawo autorskie i ustawę o własności przemysłowej i intelektualnej,  a Sprzedawca udziela odpłatnej licencji na wykorzystanie zamówionych Towarów, które Kupujący zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z celem wykonania projektów wnętrz zamówionych u Sprzedawcy tj. do własnych podanych przy składaniu zamówienia.

§ 13 PYTANIA KLIENTÓW I KONTAKT ZE SKLEPEM

Wszelkie pytania Klientów dotyczące w szczególności: Regulaminu, ochrony danych osobowych, polityki prywatności, składania Zamówień, aktualnych Towarów, możliwości zamówienia większych ilości, Klienci mogą kierować do Sklepu poprzez:

a)       wypełnienie właściwych formularzy Sklepu,

b)       telefonicznie: +48 504172342

c)       e-mailowo: basia@urzadzsiekomfortowo.pl

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
 3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Klienta w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Sklepu oraz Klienci zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Tego nie znajdziesz na blogu, obserwuj @urzadzsiekomfortowo